MEASURED AGRICULTURE

This page describes The Service of Research and Development Offered 

Remember

" It is a wise man who never leaves a stone unturned"

Written today by Tony 7th November 2010

   

Agricultural Business Plans

   

 Consultant

Soil Surveys

Soil Analysis

Plant Analysis

Irrigation Technology

Agrometeorology

Agric.Research

Project Management

Farm Valuations

Agric. Advisory

 

SERVICES


Introduction

The consultant


Soil Surveys, soil classification & mapping


Soil analysis interpretation


Plant analysis interpretation


Water and irrigation


Climate analysis


Business plans


Consulting

Research & Development


Contact

 

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Research and development on any aspect of agriculture.

In many instances certain factors affecting  the performance of a particular enterprise need investigation and information concerning the sustainability of that enterprise are not avaible . Or in cases where large farming enterprises require ongoing research in a diversity of specialist subjects  listed below, we can be of assistance and become actively engaged in this research

Soil and Plants: Many instances require  investigation of a  specific problems .

In the specific case of soils and plants, corrective fertilizer and lime requirements are determined by soil and plant analysis. In some cases the standard methods of diagnosis and interpretation of analysis, cannot identify the most limiting factor affecting the soils chemical content and a specific chemical imbalance  within the plant itself.

Such limiting factors can only be determined therefore by  in situ experimentation for a specific situation .In this case ,demonstration trails or statistically designed trials  may be required to assist in diagnosis and recommendation for  a specific problem on  specific farm to determine correct fertilizer  and lime treatments .

The Consultant,  has had many  years  experience in conducting field trials, Industry surveys and usefully applying the results in practice. Measured Agriculture Offers these services  offers these services to all sectors of the Agricultural Industry .

Production inputs:

Sometimes  Farmers do not reach their farm's potential because they are using the incorrect procedures with respect to input factors of production.

1.Type, amount, time and frequency of planting, fertilizer applications, insecticides, fungicides, herbicides and plant growth regulators.

2.Design,type of soil water drainage and irrigation methods, water quality and treatment, amount and frequency of irrigation water and scientifically based irrigation scheduling.

3. Type. timing and frequency  of soil ploughing and soil tillage  methods

4. Field lay out, orchard, crop row orientation, road and contour design

Measured Agriculture assists commercial farmers in the above

Labour:

Measured  Agriculture assists in not only appointing correct labour by skill testing but also advises on correct labour to machine ratio.

Although we work within the frame work of the Labour Act we do not get involved directly in Labour legal matters . Our input is limited to technical usage and appropriate appointments , methodology and technical training.

Tractor ,implement and farm machinery usage :
Measured Agriculture
performs time and motion studies on request. The objective, in term of Machinery, is to establish and advise on type, amount ,methods and frequency of usage of production machinery such as tractors implements, harvesting and transport equipment

Time and motion studies:

Measured Agriculture performs time and motion studies for all operations in the Agricultural Industry. Field production of crops and pastures, processing factories and marketing. These studies involve the correct balancing of Natural Resource potential, type of enterprises, methods of production and harvesting and methods of processing and marketing.

Measured Agriculture can assist in any enterprise and any production situation

Quality control: Measured Agriculture performs on farm research and advisory for quality control of products from the time a product commences to be produced to the final packaging and distribution . Many factors of production affect product quality and research in this field investigates and recommends on correct procedure ay any stage of production .Varieties, agronomy aspects, harvesting and processing aspects

Marketing: Measured Agriculture designs and advises on correct implementations of  complete marketing strategies for individual ot collective farming enterprises in any aspect of Agriculture for local and Export Markets

Financial Effectiveness and sustainability :

Measured Agriculture investigates all aspects of Financial effectiveness of any enterprise at any stage of production or marketing with the objective of creating Financial and  Economic sustainability .

 

NAVORSING EN ONTWIKKELING

Navorsing en ontwikkeling op enige aspek van die landbou.

In baie gevalle is sekere faktore wat die prestasie van 'n bepaalde onderneming moet ondersoek en inligting oor die volhoubaarheid van die onderneming is nie beskikbaar nie .. Of in gevalle waar 'n groot boerdery ondernemings vereis voortgesette navorsing in' n verskeidenheid van spesialis vakke hieronder, ons kan van hulp wees en raak aktief betrokke by hierdie navorsing.

 

Grond en Plante: Baie gevalle vereis  die ondersoek  van 'n spesifieke probleme.

In die spesifieke geval van grond en plante, kunsmis en kalk regstellende vereistes is bepaal deur  grond en plant ontledings. In sommige gevalle is die standaard metodes van diagnose en interpretasie van analise, kan nie die mees berekende faktoor wat die grond kemiese inhoud en 'n spesifieke kemiese wanbalans in die plant self, bepaal nie

Sodanige beperkende faktore kan dus slegs bepaal word deur in situ eksperimentering vir 'n spesifieke situasie. In hierdie geval, demonstrasie proewe of statisties ontwerp proewe wat benodig mag wees om te help met diagnose en aanbeveling vir' n spesifieke probleem op spesifieke plaas korrekte kunsmis en kalk behandelings te bepaal .
 

Die Konsultant,  het baie jare ondervinding in die uitvoer van veld proewe, produksie opnames en nuttige toepassing van die resultate in die praktyk. Measured Agriculture bied hierdie dienste bied hierdie dienste aan in alle sektore van die landbou-industrie.

Produksie-insette:

Soms Boere bereik nie hul plaas se potensiaal nie, want hulle maak gebruik van die verkeerde prosedures met betrekking tot insette faktore van produksie.

1.Type, bedrag, tyd en frekwensie van die plant, kunsmis aansoeke, insekdoders, swamdoders, onkruiddoders en plantgroeireguleerders.

2.Design, tipe grondwater dreinering en besproeiing metodes, water kwaliteit en behandeling, bedrag en frekwensie van besproeiingswater en wetenskaplik gebaseerde besproeiingskedulering.

3. Tipe. tydsberekening en frekwensie van grond ploeg en grondbewerking metodes

4. Veld uit te lÍ, boord, gewas ry geaardheid, pad-en kontoer ontwerp
 

Measured Agriculture help om kommersiŽle boere in die bogenoemde
 

Arbeid:

Measured Agriculture help nie net in  korrekte aanstelling van arbeid nie deur hulle vernuf toets, maar aanbeveel ook  op die korrekte arbeid en masjien verhouding.

Alhoewel ons werk binne die raamwerk van die Arbeidswet,  ons raak nie direk betrokke  in Arbeid regsaangeleenthede nie. Ons insette is beperk tot tegniese gebruik en toepaslike aanstelling, metodologie en tegniese opleiding.


Trekker,  implemente en plaas masjinerie gebruik:

Measured Agriculture voer tyd en beweging studies op aanvraag uit. Die doel in die geval van  masjinerie,is om vas te stel en te adviseer oor , tipe, metodes en frekwensie van die gebruik van die produksie masjinerie soos trekkers implemente, oes en vervoer toerusting


Tyd en beweging studies:


Measured Agriculture voer tyd en beweging studies vir alle landbou bedrywighede Komoditet  produksie van wingerd, vrugte vleis, wol and melk vee, gewasse en weidings, die verwerking van fabrieke, koue opberging and koue kettings en bemarking. Hierdie studies behels die korrekte balansering van Natuurlike hulpbronne potensiaal, tipe ondernemings, metodes van produksie en oes en metodes van die verwerking en bemarking.
 
Measured Agriculture kan help in enige onderneming en enige produksie situasie


Kwaliteit beheer:

Measured Agriculture voer  navorsing en raadgewende vir gehaltebeheer van produkte van die tyd 'n produk begin om tot die finale verpakking en verspreiding geproduseer word, uit. Baie faktore van produksie wat  kwaliteit beinvloed van die produk en navorsing in hierdie veld ondersoek en beveel op die korrekte prosedures aan enige stadium van produksie soos variteite, gewasse , agronomie aspekte. Oes en verwerking aspekte


Bemarking:

Measured Agriculture ontwerp en aanbeveel op die korrekte implimenteering van 'n volledige bemarking strategieŽ vir individuele ot kollektiewe boerdery in enige aspek van Landbou vir die plaaslike en uitvoermarkte


FinansiŽle Doeltreffendheid en volhoubaarheid:
 
Measured Agriculture ondersoek alle aspekte van finansiŽle doeltreffendheid van 'n onderneming op enige stadium van produksie of bemarking met die doel om  FinansiŽle en ekonomiese volhoubaarheid aan te skep.