Agricultural Project Management

MEASURED AGRICULTURE

 

 

   

Agricultural Business Plans

   

 Consultant

Soil Surveys

Soil Analysis

Plant Analysis

Irrigation Technology

Agrometeorology

Agric.Research

Project Management

Farm Valuations

Agric. Advisory

 

SERVICES

Introduction

The consultant


Soil Surveys, soil classification & mapping


Soil analysis interpretation


Plant analysis interpretation


Water and irrigation


Climate analysis


Business plans


Consulting

Research & Development


Contact

 

 Project Management

Project Managing involves any new project or existing Projects which needs to be managed on an ongoing basis. In this regard MEASURED AGRICULTURE  assumes complete management responsibility from the original planning stages and subsequent implementation of the plans to create an economically  sustainable Agricultural Businesses

1.  Development of new projects for Previously Disadvantaged People is one of the reasons for MEASURED AGRICULTURE continuing to serve the Agricultural Community in South Africa. In this regard business plans and project management services are offered in implementing new development projects.

2. In the case of any new projects involving Agricultural development MEASURED AGRICULTURE offers services to absentee owners who have purchased farms or existing farmers who no longer desire to manage their our farms .

3. Project management with regard to planning and managing new and existing  Municipal projects for he benefit of local communities For example planning and establishment of local projects on Commonage Land

 

Project Bestuur

Project bestuur behels enige nuwe projek of bestaande projekte wat moet bestuur word op 'n deurlopende basis. In hierdie verband MEASURED AGRICULTURE neem volle beheer verantwoordelikheid van die oorspronklike beplanning stadium en die daaropvolgende uitvoering van die planne om 'n ekonomies volhoubare Landbou Besighede te skep

1. Ontwikkeling van nuwe projekte vir voorheen benadeelde mense is een van die redes vir die voortsetting van die MEASURED AGRICULTURE.Landbou Gemeenskap in Suid-Afrika te dien. In hierdie verband besigheidsplanne en projekbestuur dienste word aangebied in die implementering van nuwe ontwikkelingsprojekte.

2. In die geval van 'n nuwe projekte waarby Landbou-ontwikkeling MEASURED AGRICULTURE  bied dienste aan eienaars wat plase gekoop het of bestaande boere wat hul eie plase nie meer begeerte om te bestuur afwesigheidsyfer nie.

3. Projek bestuur met betrekking tot beplanning en bestuur van nuwe en bestaande munisipale projekte want by voordeel van plaaslike gemeenskappe byvoorbeeld beplanning en vestiging van plaaslike projekte op meentgronde